Všeobecné obchodné podmienky

Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je stanoviť podrobnosti týkajúce sa plánovania, informovania, organizácie, zodpovednosti a podpory pri liečbe neviditeľnými strojčekmi Invident a pri výrobe týchto strojčekov.

1. Definícia pojmov:

 • Liečba neviditeľným strojčekom – terapeutický proces, ktorého výsledky a účinnosť nie je možné úplne predvídať ani zaručiť. Výsledky liečby závisia okrem iného od individuálnych charakteristík pacienta, od poskytnutia pravdivých informácií a údajov o pacientovi, ako aj od dodržiavania odporúčaní individuálneho liečebného plánu a zásad ústnej hygieny.
 • Partnerský poskytovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a u ktorej je dostupná liečba neviditeľným strojčekom Invident.
 • Pacient – fyzická osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla podstúpiť liečbu neviditeľným strojčekom Invident u partnerského poskytovateľa, ktorého si sama zvolila.
 • Výrobca – spoločnosť InviDent, s.r.o., IČO: 52 874 052, so sídlom Ostravská 1014/8, 040 11 Košice.

2. Pravidlá spracovania osobných údajov sú podrobne uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov“ dostupnom na webovej stránke invident.eu.

3. Pred začatím liečby neviditeľným strojčekom Invident musí najskôr partnerský poskytovateľ zvolený pacientom v rámci vstupného vyšetrenia zhodnotiť, či je pre pacienta z lekárskeho hľadiska liečba strojčekom Invident vhodná. S týmto cieľom partnerský poskytovateľ, okrem iného, zhotoví intraorálny sken chrupu alebo zubné odtlačky a preverí zároveň prítomnosť zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších zdravotných problémov, ktoré je potrebné odstrániť pred začatím liečby strojčekom Invident.

4. Ak je pacient zdravotne spôsobilý podstúpiť liečbu neviditeľným strojčekom Invident, odošle partnerský poskytovateľ výrobcovi potrebné informácie (napr. intraorálny sken chrupu, zubné odtlačky a pod.), aby mohol pripraviť individuálny liečebný plán pacienta (tzv. zadanie objednávky).

5. Výrobca v liečebnom pláne na základe zistení zo vstupného vyšetrenia uvedie, ktorá z nasledujúcich alternatív liečby je pre pacienta najvhodnejšia:

 • liečba kategórie SHORT (do 14 alignerov),
 • liečba kategórie MEDIUM (15 – 30 alignerov),
 • liečba kategórie FULL (nad 30 alignerov).

6. Partnerský poskytovateľ po prijatí liečebného plánu prezentuje pacientovi pri ďalšej návšteve virtuálny výsledok na 3D animácii cez webovú aplikáciu. Je povinný pacienta informovať o predpokladanej dĺžke liečby a počte strojčekov potrebných na jeho liečbu, ako aj o cene a platobných podmienkach liečby.

7. Trvanie liečby sa zakaždým odhaduje podľa individuálnych potrieb pacienta a je uvedené v liečebnom pláne pacienta.

8. Ak partnerský poskytovateľ a pacient s navrhovaným liečebným plánom súhlasia, poverujú tým výrobcu výrobou a dodaním neviditeľných strojčekov Invident v súlade s liečebným plánom (tzv. potvrdenie objednávky).

9. Súhlasom s liečebným plánom pacient zároveň vyjadruje aj súhlas s celkovou cenou liečby.

10. Ak partnerský poskytovateľ alebo pacient s liečebným plánom nesúhlasia, výrobca liečebný plán upraví, resp. prepracuje.

11. Po potvrdení objednávky už úpravy liečebného plánu možné nie sú. Liečebný plán je možné meniť len do okamihu začatia výroby neviditeľných strojčekov Invident.

12. Pacient je oprávnený vypracovaný individuálny liečebný plán odmietnuť a nepodstúpiť liečbu neviditeľným strojčekom Invident u partnerského poskytovateľa.

13. Za služby poskytnuté výrobcom v procese liečby prináleží výrobcovi odmena vo výške zodpovedajúcej zvolenej modalite liečby. Odmena zahŕňa vypracovanie liečebného plánu, výrobu a dodanie neviditeľných strojčekov Invident, ako aj organizačnú a liečebnú podporu v súlade s liečebným plánom. Odmena nezahŕňa náklady vynaložené na liečbu pred začatím s liečbou strojčekmi Invident (napr. liečbu zubného kazu, zápalu ďasien a pod.) ani náklady na iné zdravotné služby poskytnuté partnerským poskytovateľom, ktoré s liečbou neviditeľným strojčekom Invident priamo nesúvisia.

14. Odmena je splatná po potvrdení liečebného plánu a vystavení faktúry za objednané služby.

15. Po schválení liečebného plánu zašle výrobca partnerskému poskytovateľovi pokyny na úhradu odmeny. Odmena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania sumy na účet výrobcu alebo potvrdením prijatia platby v hotovosti.

16. Partnerský poskytovateľ je povinný uhradiť výrobcovi odmenu jednorázovo v plnej výške podľa aktuálneho cenníka, bez ohľadu na to, aký spôsob platby za liečbu neviditeľným strojčekom Invident si partnerský poskytovateľ dohodol s pacientom.

17. Po celkovej úhrade odmeny začne výrobca bezodkladne s výrobou neviditeľných strojčekov v súlade so schváleným liečebným plánom pacienta.

18. V prípade odmietnutia liečebného plánu pacientom patrí výrobcovi odmena len vo výške zodpovedajúcej cene vypracovania individuálneho liečebného plánu.

19. Náklady na odoslanie a doručenie neviditeľných strojčekov Invident znáša výrobca.

20. Dodaním kompletnej sady neviditeľných strojčekov Invident partnerskému poskytovateľovi je riadne splnená povinnosť výrobcu v súlade s týmito podmienkami.

21. Výrobca vyrába neviditeľné strojčeky Invident na základe pokynov predpisujúceho partnerského poskytovateľa.

22. Jednotlivé fázy liečby (kontroly, konzultácie, ošetrenia a pod.), ako aj liečba ako celok sú výhradnou lekárskou zodpovednosťou partnerského poskytovateľa.

23. Výrobca neviditeľných strojčekov Invident odporúča partnerskému poskytovateľovi, aby pacienta pred začatím liečby neviditeľným strojčekom poučil a informoval o účele, povahe, postupe, možných rizikách a komplikáciách liečby vrátane možnosti, že výsledok liečby sa môže líšiť od počítačovej simulácie liečebného plánu.

24. Výrobca neviditeľných strojčekov Invident ďalej odporúča partnerskému poskytovateľovi, aby pacienta poučil o správnej starostlivosti o neviditeľný strojček a o postupe po ukončení aktívnej liečby neviditeľným strojčekom.

25. Neviditeľné strojčeky Invident sú zdravotnícke pomôcky vyrábané pre pacienta na mieru, takže po schválení liečebného plánu (potvrdení objednávky) a po prijatí platby už nie je možné storno objednávky ani vrátenie platby.

26. Výrobca sa zaväzuje posúdiť každý jednotlivý prípad reklamácie individuálne, zodpovedne a spoľahlivo, k plnej spokojnosti pacienta a partnerského poskytovateľa.

27. Výrobca ani partnerský poskytovateľ nemôžu nikdy zaručiť presný výsledok liečby pomocou neviditeľného strojčeka.

28. Pacient berie na vedomie, že rovnako ako pri všetkých lekárskych výkonoch nie sú ani pri neviditeľných strojčekoch Invident pozitívne účinky liečby zaručené.

29. Pacient tiež berie na vedomie, že trvanie liečby sa môže zmeniť, ak sa počas liečby vyskytnú nepredvídané okolnosti.

30. Pacient:

 • má právo prijať a súhlasiť s navrhovaným plánom liečby neviditeľným strojčekom;
 • je povinný prísne dodržiavať liečebný plán a jeho trvanie;
 • je povinný po schválení liečebného plánu uhradiť celkovú cenu liečby spôsobom a za podmienok dohodnutých s partnerským poskytovateľom;
 • je povinný dostatočne a pravidelne komunikovať s partnerským poskytovateľom, ktorého si zvolil, čo sa týka termínov kontrol a vyšetrení, a pokiaľ je to možné, je povinný sa všetkých dohodnutých alebo liečebným plánom vyžadovaných kontrol zúčastniť;
 • je povinný dodržiavať pokyny, ktoré mu ohľadom liečby partnerský poskytovateľ udelí;
 • je povinný vyrobené strojčeky prevziať;
 • je povinný informovať partnerského poskytovateľa o všetkých závažných, neočakávaných a nepriaznivých skutočnostiach, ku ktorým u neho počas liečby neviditeľným strojčekom dôjde;
 • je povinný v rámci celého procesu liečby neviditeľným strojčekom Invident aktívne spolupracovať s partnerským poskytovateľom.

31. Pacient je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú tým, že poskytol nepravdivé alebo neúplné informácie a údaje o svojom zdravotnom fyzickom a duševnom stave, ako aj o ďalších okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytnutie, priebeh a následky liečby neviditeľným strojčekom.

32. Výrobca je plne zodpovedný za škodu spôsobenú úmyselne alebo z vedomej nedbanlivosti výrobcom, jeho konateľom, ďalšími osobami poverenými konať za výrobcu alebo zamestnancami.

33. Výrobca nezodpovedá:

 • za to, že pacient nedodržiava individuálny liečebný plán vrátane akýchkoľvek škôd spôsobených nesprávnym vykonaním alebo neuskutočnením individuálneho liečebného plánu pacienta;
 • za akúkoľvek škodu spôsobenú tým, že partnerský poskytovateľ nesprávne alebo neúplne poučil pacienta o účele, povahe, postupe, možných rizikách a komplikáciách liečby;
 • za akúkoľvek škodu spôsobenú tým, že partnerský poskytovateľ nesprávne alebo neúplne poučil pacienta o správnej starostlivosti o neviditeľný strojček a o postupe po ukončení aktívnej liečby neviditeľným strojčekom;
 • za akúkoľvek škodu, ujmu či bezdôvodné obohatenie, ktoré sú spôsobené partnerským poskytovateľom, keďže partnerského poskytovateľa si pacient vyberá sám;
 • za akúkoľvek škodu vzniknutú nesprávnym zaobchádzaním s neviditeľným strojčekom, resp. zaobchádzaním s ním spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie;
 • za akúkoľvek škodu spôsobenú zanedbaním starostlivosti a údržby o neviditeľný strojček;
 • za akúkoľvek škodu spôsobenú mechanickým poškodením neviditeľného strojčeka zo strany pacienta.

34. Partnerský poskytovateľ zadaním objednávky zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi vyslovene súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

35. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2020.

36. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

37. Spoločnosť InviDent, s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok.

Verzia platná a účinná od 01.06.2020